Koža

Funkcie kože
Stavba kože
Rany

Proces hojenia rán

Faktory ovplyňujúce proces hojenia rán (všeobecné faktory, miestne vplyvy)
Poruchy procesu hojenia rán

Ošetrovanie rán

Spôsoby ošetrovania rán

 
       Hojenie rán je prejavom schopností kože regenerovať epitel a zároveň obnovovať väzivové a podporné tkanivá. Táto schopnosť je komplexom navzájom sa prekryvajúcich bunkových aktivít, ktoré krok za krokom podporujú proces hojenia rany.
       Zákonom pre pochopenie procesu hojenia rán sú predovšetkým dostatočné znalosti o koži, jej funkcii, stavbe a cievnom zasobení.

Funkcia kože
       Koža je hraničnou vrstvou medzi človekom a jeho okolím. Na tomto exponovanom mieste sa chová na jednej strane ako bariéra a na druhej strane ako spojenie medzi vonkajším svetom a vnútornými orgánmi.
       Ako zmyslový orgán umožňuje kože prostredníctvom voľných nerovvých zakončení a špeciálnych receptorov vnímanie a lokalizáciu mechanických podnetov (tlak, dotyk, vibrácie, teplota) a senzitívnych podnetov (bolesť, svrbenie). Poskytuje organizmu rôzne informácie.
       Koža je schopná ukladať v podkoží tuk, ktorý má izolačnú a modelačnú funkciu, môže ľudskému organizmu slúžiť ako zdroj energie.

Stavba kože

1. pokožka (epidermis),
2. zamša (dermis, corium),
3. podkožie (subcutis, tela subcutanea)

Ku koži patria aj pridavne orgány: kožné adnexy ako vlasy, ochlpenie, nechty, potné a mazové žľazy.
 
 

Rana - narušenie integrity tkanív telesného povrchu, ktoré je spojené so stratou hmoty.
Komplikovaná rana - postihuje okrem povrchových štruktúr aj svalové tkanivo, kostrovú sústavu, vnútorné orgány.
Typy rán podľa hlbky a rozsahu defektu:

Mechanické - vznikajú pôsobením mechanických faktorov, napr. plánované operačné rany, rany spôsobené úrazom, rany spôsobené počas vojnového konfliktu. Mechanizmus vzniku rany je dôležitý pre posudenie toho, či sa rana bude považovať za čistú, znečistenú alebo primárne infikovanú. Toto posúdenie má zásadný význam pre následnú liečbu.
 
Charakteristika Príklady
Zatvorené rany poškodenie tkanivových štruktúr, krvných ciev a nervov bez toho, aby bola porušená celistvosť kože,  kryté poranenia mozgu (otras mozgu), zatvorené fraktúry, distorzie, luxácie.
Povrchové rany postihujú epidermis, hojenie bez jaziev, erózie, miesto odberu kožných štepov
Perforujúce rany poškodenie zamše, prípadne podkožia, penetrujúce, rezné, bodné, tržné, tržno-zmliaždené, zmliaťždené, strelné rany, rany spôsobené uhryznutím, 
Komplikované rany primárne - poranenie mäkkých častí,
sekundárne - poškodenie ciev s následnou ischémiou,
otvorené fraktúry, ťažké zmliaždeniny, zranenia spôsobené amputáciou,

Technické a chemické - vznikajú pôsobením tepla, chladu, žiarenia poškodzujúce tkanivo, kyselín alebo luhov.
Rozdelenie: popáleniny,
                  omrzliny.
Rozlišujeme tri, prípadne štyri stupne závažnosti.
 
popáleniny omrzliny
stupeň I. funkčné poškodenie hornej vrstvy epidermy - erytem, erytem,
stupeň II.a) zničenie epidermy až po bazálnu vrstvu, tvorba pľuzgierov, tvorba pľuzgierov,
stupeň II.b) hlbková dermálna popalenina, zasahujúca celú epidermu a celú dermu,
stupeň III. nekróza, ireverzibilné poškodenie epidermy, dermy a čiastočne podkožia ("full-thickness-burn"), nekróza,
stupeň IV. zuhoľnatenie postihujúce svaly, šľachy, kosti, tvorba trombov a uzáveru ciev,

Vredy - predstavujú chronické rany, vznikajúce  v dôsledku lokálnych porúch vyživovania kože, ktoré sú vyvolané cievnými alebo neurologickými poruchami alebo dlhodobým lokálnym pôsobením tlaku. Môžu byť prejavov systémového ochorenia (nádorový proce, infekčná choroba, choroba krvi). Postihuje všetky vrstvy kože a zasahuje až ku kostiam.
 
 


 Hojenie rán: primárne,
                   sekundárne.
 

       Primárne hojenie rán (per prima intentionem) - hojenie bez komplikácií - rany hladké, rezné bez straty tkaniva, cudzích telies, ktorých okraje k sebe tesne priliehajú a ktoré sa nachádzajú v časti tela dostatočne zasobovanej krvnými cievami.
       Sekundárne hojenie rán (per secunda intentionem) - hojenie s komplikáciami - infekcia, ktorá bráni priamemu hojeniu rany. Toto hojenie nastáva vtedy, ak je potrebné doplniť chybajúce tkanivo.
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktory ovplyvňujúce proces hojenia rán

        Všeobecné faktory vychádzajú z individuálneho celkového stavu organizmu.
Patria tu:  - vek pacienta - fyziologické starnutia spomaluje proces hojenia rany,
               - stav výživy - nevyvážané stravovanie,
               - stav imunity - dôležitú úlohu má obranyschopnosť organizmu,
               - základné ochorenie - tie ochorenia, ktoré negatívne ovlyňujú imunitu,
               - pooperačné komplikácie - tromboembolické choroby, trombózy,
               - následky akútnej traumy - spôsobené stratou krvi, alebo stratou tekutín,
               - lieky - imunosupresíva, cytostatiká, antiflogistiká, antikoaguláciá,
               - psychické aspekty - zhoršená spolupráca s dementným, sebapoškodzujúcim pacientom.

        Miestne vplyvy - stav rany a kvalita ošetrenia rán
Stav rany  - vznik/rozsah poškodenia - veľkosť, hĺbka, poškodenie štruktúr - fascia, šľachy, kosti,
                - stav okrajov rany - hladké, nepravidelné, rozstrapkané,
                - stav spodiny rany - znečistenie, infekcie, nekróza,
                - povaha exudácie - hemoragická, hemoragicko-serózna, purulentná sekrécia,
                - rozsah osídlenia rany choroboplodnými zárodkami/príznaky infekcie,
                - lokalizácia rany,
                - vek rany - akútna alebo chronická.

Kvalita ošetrenia rán - závisí od typu a spôsobu vzniku rany (chirurgické ošetrenie a komplexná kauzálna terapia).
 
 

        Následkom pôsobenia uvedených faktorov vzikajú poruchy procesu tvorenia rán, medzi najčastejšie a najzávažnejšie poruchy patria:
-  stagnácia fázy čistenia,
-  spomalenie tvorby granulačného tkaniva,
-  pooperačné komplikácie - serómy - nahromadenie serózneho exudátu v dutinách,vznikajú následkom prítomnosti cudzích   telies v oblasti rany, koagulačných nekróz alebo početných ligatúr, transudáty, nedostatok bielkovín, systémové ochorenia, zhoršený odtok lymfy.


 
 
       Cieľom každého ošetrovania rán je čo najrýchlešia fukčná regenerácia, prípadne reparácia poškodeného tkaniva.
Základné zásady:

Rozsah a miera jednotlivých opatrení sa líši v závislosti od stavu rany a od predpokladaného hojenia rany.

Ako postupujeme pri ošetrovaní rany?
Provizórne ošetrenie rany - terapia šoku (stabilizácia vitálnych funkcií),
                                            - zastavenie krváciania,
                                            - obväz prvej pomoci,
                                            - znehybnenie,
                                            - transposrt do nemocnice.

Definitívne ošetrenie rany - operačná revízia rany,
                                            - chirurgické ošetrenie,
                                            - rozhodnutie o uzavretí rany - primárne - obväz na ochranu rany,
                                            - sekundárne - vlhké ošetrenie pomocou obväzu na podporu hojenia,
                                            - uzavretie sekundárnym stehom, transplantácia kože, plasticko-chirurgický postup.

Najčastejšie používaná metóda ošetrovania rán - ošetrovanie pomocou obväzu:
Úlohy obväzu:

       Okrem ochrany rany môže obväz aktívne ovplyvňovať priebeh jej hojenia tým, že ju čistí, vytvára v nej vhnodnú mikroklímu a udržiava ju v kľude.
       Miera v akej konkrétny obväz vyhovuje špecifickému procesu hojenia rany, závisí od vlastností použitého materiálu. Možno definovať niektoré základné požiadavky na krytie rany: Spôsoby ošetrovania rán
      Podľa klinického stavu rany rozlišujeme:       Proces hojenia rán je rýchlejší, než pri suchom prostredí v rane vystavenej vzduchu.Autori: Zuzana Labodová
               Zuzana Vallušová